Algemeen

Welkom

Kiesreglement AJ 2017-2018

Te Gent op datum van 21 maart 2017, werd volgende document opgemaakt.

Het VRG Kiescomité 2017-2018, alhier vertegenwoordigd door: 1.Arne Verschraegen (voorzitter)
2. Marie-Sofie Thiriaux
3. Reinout Vrielinck

verklaren samen het kiesreglement vast te leggen.

Voorafgaande uiteenzettingen

Het Kiescomité herinnert de kandidaat-voorzitters aan Titel 4 van de statuten. (Zie bijlage) Ingevolge Artikel 12 van de Statuten bepaalt het Kiescomité hieronder haar Kiesreglement.

Kiesreglement 2017-2018

Artikel 1 Doel

Dit Kiesreglement heeft tot doel de CB-verkiezingen zo aangenaam en vriendschappelijk mogelijk te laten verlopen voor de kandidaten, VRG-leden en bij uitbreiding de rechtenstudent, alsook de toevallige passant.

Artikel 2 Statuten

De enige geldende statuten zijn deze die staan op www.vrg-gent.be, hierna genoemd “de VRG Gent- site”.

Bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden primeren deze op de VRG Gent-site.

Artikel 3 Interpretatie

Het Kiescomité is voor wat betreft de verkiezingen exclusief bevoegd om de statuten te interpreteren.

Elke kandidaat kan, indien hij een redelijk belang aantoont, een prejudiciële vraag stellen aan het Kiescomité met betrekking tot de interpretatie van de Statuten en het Kiesreglement.

Artikel 4 Kandidaturen

Alle kandidaturen, zowel individuele als lijsten, moeten ingediend worden uiterlijk op vrijdag 30 maart 2018 om 16.00u bij de voorzitter van het Kiescomité, Lindelei 39, 9000 Gent of via penning@vrg-gent.be.

Lijstkandidaturen worden ingediend vergezeld van een handtekening door de kandidaat-praeses, kandidaat-vicepraeses en kandidaat-penningmeesters.

Artikel 5 Tijdstip van de campagneweek

Kandidaten mogen enkel campagne voeren in de daartoe bestemde campagneweek van dinsdag 24 april 2018 om 06.00u tot en met donderdag 26 april 2018 23.59u. Buiten deze campagneweek mag op geen enkele manier campagne gevoerd worden. Onder campagne voeren wordt niet begrepen het na de campagne online houden van de site, groepen of pagina’s op socialnetworksites zoals Facebook, en het plaatsen van foto’s gemaakt tijdens de campagne en de uren waarop kan worden gestemd.

Artikel 6. Organisatie van de campagneweek.

Ten laatste tegen vrijdag 6 april 2018 om 16.00u mailt elke lijst en elke onafhankelijke volgende originele of ingescande stukken door: overzicht van activiteiten en overzicht van wat zal worden uitgedeeld aan de studenten, logo’s, gedetailleerd overzicht van inkomstenbronnen en hoe deze financiële middelen werden/zullen worden besteed, vergunningen, flyercontract en vergunningen met de faculteit, sponsorcontracten en ieder ander document dat relevant kan zijn voor de organisatie van de campagneweek. Voorgaande opsomming is niet exhaustief.

Artikel 7 Kiescomité tijdens de campagneweek.

Het Kiescomité duidt dagverantwoordelijken aan. Deze persoon is het aanspreekpunt voor alle kandidaten tijdens de campagne voor vragen of opmerkingen. De dagverantwoordelijke beschikt over een discretionaire bevoegdheid om snel kleine beslissingen te nemen. De verantwoordelijken zullen ten laatste de dag voor de betreffende dag bekend worden gemaakt. Ter bescherming van de gezondheid van de rechtenstudent, het behoeden van de maatschappij voor het verlies van een generatie uitmuntende juristen, de eer van het VRG, maar zeker niet de gemakzucht en arrogantie van het Kiescomité, bezorgen de kandidaten van elk staaltje dat wordt uitgedeeld een exemplaar aan het Kiescomité, evenals een meer dan normale portie van alle spijs en drank die wordt uitgedeeld. Uit voorgaande bewoordingen blijkt duidelijk dat de schuld draagbaar is, en onder geen beding haalbaar in hoofde van het Kiescomité.

Artikel 8 VRG Facebookgroep en Infootje

Alle kandidaat-lijsten en onafhankelijke kandidaten maken een tekstje op van ongeveer 200 woorden (het Kiescomité beoordeelt naar redelijkheid en billijkheid in concreto over de geldigheid van het tekstje) waarin ze zichzelf voorstellen, samen met een voor publicatie vatbare kalender. Het Kiescomité plaatst als enige een bericht op de officiële VRG-groepen op facebook betreffende de verkiezingen met voorgaande informatie. Kandidaten mogen antwoorden op concrete vragen betreffende hun kandidatuur of lijst, maar geen campagne voeren.

Het Infootje in de campagneweek net als de VRG-website maken melding van de verkiezingen.

Artikel 9 Gebruik van de naam “VRG Gent”

Elke verwijzing naar VRG Gent en aanverwante benamingen zijn ten strengste verboden wanneer niet duidelijk wordt vermeld dat het gaat om een kandidaat-lijst, die een aparte en losstaande vereniging is, tenzij een unanieme goedkeuring van het voltallige Kiescomité. De redenering hierbij is dat erkende studentenverenigingen vaak vrijstellingen genieten wat betreft retributies en belastingen bij het organiseren van evenementen.

Het Kiescomité zal er evenwel op toezien dat deze uitzondering geen ongelijkheden creëert in geval er twee lijsten zijn.

Het gebruik van het VRG-logo om publicitaire redenen, is ten strengste verboden. Het mag dus absoluut niet voorkomen op affiches, contracten en websites. Voorgaande opsomming is niet exhaustief.

Een kandidaat-lijst of onafhankelijke kan het Kiescomité verzoeken een e-mailadres te laten aanmaken om correspondentie vlotter te laten verlopen met mogelijke sponsors. Het Kiescomité heeft hierbij steeds toegang tot dit adres om na te gaan of er geen inbreuken tegen dit reglement worden begaan. Daarnaast dient dit adres louter voor contact met eventuele sponsors, waarbij kandidaten ten allen tijde vermelden dat zij niet optreden in de hoedanigheid van het VRG maar als losstaande kandidaat- lijst of onafhankelijke.

Artikel 10 Financiering

De campagne dient door de kandidaten zelf te worden bekostigd. De peter- en metercafés van het VRG zijn gemeenschappelijk terrein, waarbij de eventuele verkregen sponsoring gedeeld moet worden tussen de kandidaat-lijsten, en naar evenredigheid met eventuele onafhankelijken.

Artikel 11 Sponsors

Concurrenten van sponsors van het VRG mogen niet worden aangesproken. Sponsoring verkregen van sponsors van het VRG, die het VRG zowel materieel als financieel ondersteunen, moet worden gesplitst tussen de lijsten en onafhankelijken zoals vermeld in artikel 10. Het Kiescomité bepaalt de lijst met sponsors.

Artikel 12 Affiches en flyers

De kandidaten mogen op de plaatsen waar zij dat opportuun achten affiches plakken en flyeren, zolang zij daarbij de wettelijke en andere reglementaire bepalingen respecteren. Bij een overtreding van voornoemde wettelijke of reglementaire bepalingen, acht het Kiescomité zich bevoegd om daartegen op te treden tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen zouden verzetten.

Het Kiescomité merkt op dat de redelijkheid, billijkheid en de alomtegenwoordige, lichtjes denkbeeldige figuur van de goede VRG'er verwacht dat de kandidaten collegiaal zijn bij het afficheren en flyeren. Dit houdt in dat eenieder de kans moet hebben om op een redelijke manier te flyeren en afficheren, en dat affiches van andere kandidaten niet worden verwijderd.

Artikel 13 Opkuis

Plaatsen waar campagne gevoerd wordt, moeten regelmatig en ten laatste bij het verlaten van de locatie worden opgekuist. Gezien overlast door etensresten, lelijke flyers, besmeurde affiches, drankblikjes, gebruikte condooms en ander materiaal voortvloeiend uit de campagne een smet op het blazoen van het VRG is, zal het Kiescomité hiertegen streng optreden.

Elke dag van de campagneweek stelt elke lijst een team samen van vijf personen, waaronder de kandidaat-praeses, om de Universiteitsstraat en andere locaties waar campagne gevoerd wordt netjes op te ruimen.

Artikel 14 Gebruik van de openbare weg en openbare ruimtes

De kandidaten gedragen zich op de openbare weg en in openbare ruimtes op een manier die een aspirant-jurist betaamt. Concreet mag men het verkeer niet hinderen, in het bijzonder door campagnemateriaal en zatte kandidaten op straat te laten slingeren. Openbare ruimtes worden op redelijke en adequate manier gebruikt. Indien instemming nodig is om de openbare ruimte te gebruiken waarvoor ze wordt gebruikt, moet deze bekomen zijn en moet de organiserende kandidaat, desgevallend op voorhand, tijdens hun aanwezigheid of post factum een bewijs kunnen voorleggen dat de instemming werd verkregen.

In het bijzonder wijst het Kiescomité op het contract dat moet worden gesloten met de faculteit om activiteiten te mogen organiseren in of aan de facultaire gebouwen.

Artikel 15 Gebruik van de cursusdienst

De VRG-cursusdienst en andere opslagruimtes waarover het VRG beschikt kunnen door de kandidaat- lijsten en onafhankelijken worden gebruikt. Zij mogen enkel hun materiaal stockeren op de door het Kiescomité voorziene plaats. Alles wat zich buiten deze ruimte bevindt, kan door het Kiescomité in beslag worden genomen. Kandidaten moeten zich er ook van bewust zijn dat het stockeren op een zodanige wijze dient te gebeuren dat de dagdagelijkse werking van het VRG niet in het gedrang komt. Ook kan er geen gebruik gemaakt worden van ander materiaal in deze ruimten aanwezig dat eigendom is van het VRG. Wenst een kandidaat-lijst of een onafhankelijke dit toch te doen, dan heeft zij hiervoor de toestemming nodig van het Kiescomité, dat desgevallend het te gebruiken goed zal waarderen. Een sleutel van deze lokalen komt niet automatisch toe aan de kandidaten. De dagverantwoordelijke zal hiervoor instaan.

Artikel 16 Presentaties in de lessen

Elke kandidaat heeft het recht zich voor te stellen aan elk van de vier eerste jaren van de rechtenopleiding in één van hun lessen tijdens de campagneweek. Het Kiescomité zal tijdig de lessen waarin de kandidaten hun kandidatuur kunnen toelichten aan het kiesvee meedelen aan de kandidaten. Het Kiescomité zal dan ook bepalen hoe lang de voorstelling van elke lijst mag duren, maar kan hier, naargelang de grillen van het academisch personeel, in extremis nog wijzigingen aan aanbrengen. Deze zullen uiteraard naar best vermogen tijdig worden gecommuniceerd.

Alle apparatuur tijdens de voorstellingen valt onder verantwoordelijkheid van de lijsten.

Buiten de défilés bepaald door het Kiescomité, mogen de kandidaten geen aankondigingen maken of gelijkaardige stunts uitvoeren in de lessen. Campagnemateriaal uitdelen in de auditoria zelf is niet toegelaten.

Het Kiescomité kan van voorgaand artikel afwijken indien in een bepaald jaar geen lessen plaatsvinden tijdens de campagneweek. Wanneer een les waarin een voorstelling was gepland uitzonderlijk wegvalt, bepaalt het Kiescomité een nieuw moment.

Artikel 17 Kiesverrichtingen

De stemming vindt online plaats via de VRG Gent-site, vanaf vrijdag 27 april 2018 om 12u tot maandag 30 april om 15u. De communicatie hierover zal geschieden door het Kiescomité. Aan de lijsten en onafhankelijken is het wel toegestaan om op te roepen tot stemmen na afloop van de campagneweek, zonder eventueel hun lijstnaam of dergelijke te vermelden.

Artikel 18 Tellen van de stemmen

De stemmen worden geteld na het afsluiten van de kiesverrichtingen, te weten op maandag 30 april 2018, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van elke lijst en een vertegenwoordiger van elke onafhankelijke. De vertegenwoordigers die aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen, zijn uitgenodigd op de gastronomische trip die het Kiescomité zal nemen ter sterking van de innerlijke mens alvorens de zware taak van het tellen op zich te nemen. De praktische regeling omtrent dit gebeuren zal ter tijd en stond kenbaar worden gemaakt.

Onder geen beding mogen de vertegenwoordigers van de lijsten en van de onafhankelijken het resultaat op welke wijze dan ook kenbaar maken aan eender wie.

Hiertoe worden de gsm’s, smartphones, postduiven, tablets en andere communicatiegadgets van de vertegenwoordigers afgenomen, worden voornoemde vertegenwoordigers uitgebreid gefouilleerd door het volledige Kiescomité om communicatiemateriaal op te sporen, en blijven zij uit de publieke sfeer alvorens het resultaat volledig is bekendgemaakt.

Artikel 19 Bekendmaking van de uitslag

Op maandag 30 april 2018 omstreeks 22.30u (behoudens niet-zo-uitzonderlijke omstandigheden) wordt de uitslag bekendgemaakt op de Election Night in de Coulissen door voorlezing van de behaalde stemmen van de personen per functie en de vermelding van degene met het meeste stemmen. Alle lijsten dienen verplicht volledig aanwezig te zijn op de bekendmaking en nadien een beestig feestje te bouwen, waarbij zij veel geld zullen opsouperen en bij voorkeur een vat trakteren.

Artikel 20 Wraking van een lid van het Kiescomité

Elke kandidaat-praeses heeft het recht een lid van het Kiescomité te wraken door een gemotiveerde brief te laten geworden aan alle leden van het Kiescomité, inclusief de gewraakte, binnen drie dagen na goedkeuring van dit kiesreglement of na het kennisnemen van het feit dat aanleiding geeft tot de wraking. Het kiescomité beslist met gewone meerderheid over het al dan niet aanvaarden van de wraking.

Artikel 21 Sanctie

Bij niet-naleving van dit kiesreglement, de statuten of de gedragsnormen van de goede VRG'er, kan het Kiescomité voorzien in ludieke sancties die ter plekke worden uitgevonden, stemmenaftrek, onteigening van bepaalde goederen die eventueel deels of volledig kunnen worden gegeven aan concurrerende lijsten, en in zeer ernstige gevallen uitsluiting van de verkiezingen. De beslissing tot uitsluiting, confiscatie en stemmenaftrek van minstens 40 stemmen wordt unaniem genomen door het Kiescomité, de beslissing tot stemmenaftrek van minder dan 40 stemmen en ludieke sancties bij gewone meerderheid.

Artikel 22 Conflictbeheersing

Conflicten worden zoveel mogelijk onderling geregeld. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan elke belanghebbende vragen aan het Kiescomité om te bemiddelen. Indien er geen zicht is op een minnelijke regeling, kan elke kandidaat-lijst of onafhankelijke een klacht indienen bij het Kiescomité. Hij/zij zet hiervoor bij voorkeur schriftelijk uiteen wat hij/zij vordert en wat de argumenten zijn. Het Kiescomité maakt de klacht over aan de beklaagde en stelt deze in de mogelijkheid het debat aan te gaan. Bij manifeste tegenwerking of tergend trage of vertragende handelingen, kan het Kiescomité de tegensprekelijkheid van de procedure inperken. Bij hoogdringendheid kan een louter mondelinge procedure gevoerd worden, desnoods eenzijdig.

Het Kiescomité motiveert in elk geval haar beslissing, en maakt deze zelf kenbaar aan de betrokken partijen. Aan de kandidaten wordt opgeroepen om de beslissingen van het Kiescomité te respecteren

en daarbij de kalmte te bewaren. Bedreigingen ten aanzien van leden van het Kiescomité worden niet getolereerd.

Artikel 23 Beroep tegen beslissingen van het Kiescomité

De beslissingen van het Kiescomité zijn in principe bindend en definitief, zonder dat enig beroep openstaat. Indien blijkt dat een beslissing genomen is die het resultaat van de verkiezingen beïnvloed heeft, waaronder moet worden verstaan dat het vaststaat dat een of meer andere personen zouden verkozen zijn mocht de betreffende beslissing niet genomen zijn, kan het Kiescomité besluiten om beroep toe te laten bij een college van prosenioren, aangeduid door het Kiescomité, bij uitsluiting van alle andere beroepsprocedures en beroepsinstanties. Dit college van prosenioren houdt rekening met de statuten en het kiesreglement.

Bijlage: titel 4 Verkiezingen (Statuten VRG Gent)

Titel 4 Verkiezingen

Art 11 §1

De leden van het CB, dat minstens dient te bestaan uit de Voorzitter, Ondervoorzitter en Financieel Verantwoordelijke, worden op het einde van het academiejaar rechtstreeks verkozen onder en door de leden tijdens de week daartoe door het Kiescomité bestemd.

 1. §2  Men kan zich voor een functie binnen het Centraal Bestuur verkiesbaar stellen als onafhankelijke kandidaat of als lid van een lijst.

  Onafhankelijk kandidaat”: eenieder die zich kandidaat stelt voor een functie en niet voldoet aan de cumulatieve voorwaarden om als lijst aangemerkt te worden.

  Lijst”: elke formatie van verkiesbare leden, die in een gezamenlijke verklaring, persoonlijk door elk van hen ondertekend, hun kandidatuur kenbaar maken voor verschillende functies, waarbij op elke functie minstens één kandidaat staat.

  Zowel de lijsten als de onafhankelijke kandidaten dienen daartoe ten laatste op de door het Kiescomité bepaalde datum een kandidatuur in bij het Kiescomité, die deze publiceert ten laatste tien dagen voor de verkiezingsweek.

 2. §3  Enkel leden die rechtsgeldig (al dan niet gedeeltelijk) ingeschreven zijn in één van de eerste vier opleidingsjaren aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent of beogen een manama aan voornoemde faculteit te volgen, kunnen zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.

  De kandidaat Voorzitter en Ondervoorzitter heeft minstens één jaar CB-ervaring. Hij/zij wordt 21 jaar in het burgerlijk jaar waarin het mandaat een aanvang neemt of is ingeschreven in het derde of vierde opleidingsjaar.

  Dezelfde voorwaarden gelden voor de kandidaat Financieel Verantwoordelijke en minstens één kandidaat Feest-praeses.

  De kandidaat Voorzitter dient daarenboven de studentendoop van het VRG, georganiseerd door het DC, doorlopen te hebben.

  Uiterlijk de tweede zondag voorafgaand aan de start van de verkiezingsweek, wordt de ontvankelijkheid van de kandidaturen door het Kiescomité beoordeeld.

 3. §4  Het stemmen geschiedt geheim en geautomatiseerd, op uniforme stemformulieren. Zij worden online ingevuld na authentificatie via het CAS-login

systeem. De uitkomst van elke persoonlijke stem wordt doorgestuurd naar een onbeschikbaar en geblokkeerd e-mail adres. Zij wordt beveiligd door één persoon van het Kiescomité en elke kandidatuur. Zij gebeurt door het afzonderlijk ingeven van een deel van het geheime wachtwoord. Hiertoe geven zij om beurt – in alfabetische volgorde volgens de achternaam van de kandidaat-Ondervoorzitters – drie letters of tekens in. Afgesloten wordt met de drie letters of tekens van de afgevaardigde van het Kiescomité.

§5 Bij gebreke aan concurrentie voor eenzelfde functie worden de functies verkozen met een gewone meerderheid. In alle andere gevallen wordt de kandidaat met de meeste stemmen verkozen.

§6 Na het tellen van de stemmen wordt een verslag opgesteld waarin de uitslag van de kiesverrichtingen wordt opgenomen, alsook waarin vermeld wordt welke onregelmatigheden en sancties hebben plaatsgevonden.

De uitslag wordt aan de leden bekend gemaakt op een vooraf door het Kiescomité meegedeeld moment, volgend op de verkiezingsweek in De Coulissen of, in uitzonderlijk geval, op een andere locatie.

Het Kiescomité is belast met de publicatie van het verslag uiterlijk drie dagen na de bekendmaking van het resultaat.

Art 12 Het Kiescomité bestaat uit twee leden van het oude DB, die binnen het DB daartoe verkozen worden, aangevuld door één lid van het oude CB. Het is niet mogelijk om lid te zijn van het Kiescomité en kandidaat te zijn voor het CB van het volgende werkjaar. Indien de omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan het DB beslissen dat enkel de huidige Voorzitter de functie van Kiescomité zal uitoefenen. Het Kiescomité stelt een kiesreglement op in uitvoering van de statuten. Het kiesreglement wordt achteraan de Statuten gehecht, maar maakt daar geen integraal deel van uit. Het kiesreglement wordt ten laatste de eerste week van het tweede semester gepubliceerd.

Elke kandidaat heeft het recht een lid van het Kiescomité te wraken wanneer hij/zij kan aantonen dat er een aannemelijk vermoeden van partijdigheid gerezen is die het eerlijk verloop van de verkiezingen in het gedrang zou brengen.

Art 13 Indien niet elke functie, bepaald in artikel 7 van deze statuten, bekleed wordt door één verkozen, kunnen nieuwe leden gecoöpteerd worden bij gewone meerderheid .

Er mogen evenwel niet meer dan 7 personen door coöptatie worden aangenomen.

Art 14 Alle bestuurders, zowel verkozen als gecoöpteerd, verklaren kennis te hebben genomen van de statuten. Het werkjaar loopt van 1 juli, maar slechts na deze verklaring, tot 30 juni van het volgend jaar. Zij kunnen evenwel reeds voorbereidende handelingen stellen voor deze datum. Het oude CB vervalt in lopende zaken tot aan het einde van de academiejaar waarvoor zij zelf verkozen zijn.


Lidmaatschap

Data van personen wordt niet bijgehouden.

AlumniEnkele bekende alumni en leden van de huidige Raad van Bestuur:

Alain De Ruyck, VRG-praeses 1994-95, advocaat, plaatsvervangend rechter, Gent
Marc De Vos, hoofddocent U Gent, Gent
Michel Oosterlinck, rechter, Gent
Tom Ruys, VRG-praeses 2000-01, advocaat Stibbe, Brussel
Barteld Schutyser , VRG-praeses 1990-91, advocaat-vennoot Eubelius, Brussel
Piet Taelman, pro-decaan rechtsfaculteit U Gent, advocaat, Gent
Philip Traest, buitengewoon hoogleraar U Gent, advocaat, Brussel