Eerste Bachelor > Mensenrechten

Studiepunten: 6

Docent: Yves Haeck

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

De nadruk ligt op een bespreking van het EVRM (totstandkoming, betekenis en uitwerking van de verschillende artikels) en het Europees Hof voor de rechten van de mens. Ook de werking van de VN en zijn hulpinstanties komen aan bod.

Cursusinformatie:

Syllabus

Evaluatievorm:

Schriftelijk examen met open vragen. Er is zowel een open als een gesloten boek examen.

Hoorcollege:

Zijn zeer handig om de werklast thuis te verminderen. Wanneer je de uitleg van de prof volgt met zijn powerpoints ben je al zeer ver. De syllabus bevat interessante teksten, maar zijn moeilijker om zelf te verwerken. Ook de gastcolleges zijn van waarde omdat zij soms een groot deel van de cursus bevatten.

Werklast:

gemiddeld

Voorbeeldvragen:

 [Gesloten boek] In welke mate heeft Hobbes al dan niet bijgedragen tot de opgang van de mensenrechten?
 

[Gesloten boek] Tegen een beslissing van een alleenzetelende rechter is meestal geen beroep mogelijk, terwijl tegen een arrest van een Kamer altijd beroep open staat. Juist/fout + motiveer.
 

Bestonden mensenrechten al in de Klassieke Oudheid? Motiveer.
 

Wat is een minnelijke schikking en een eenzijdige verklaring in het kader van de procedure voor het EHRM? Geef telkens een voorbeeld.
 

Hebben staten keuzerecht bij de tenuitvoerligging van arresten van het EHRM?
 

Welke internationale mensenrechtenorganen kunnen voorlopige maatregelen opleggen en waar situeert zich het belang van deze maatregelen?
 

Bij de statenrapporten bij de UPR stellen staten zich vaak positief voor. Hoe wordt dit opgelost?

 

Bekijk de bestanden voor dit vak.