Eerste Bachelor > Staatsrecht

Studiepunten: 7

Docent: Johan Vande Lanotte

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Dit vak geeft een eerste kennismaking met het publiekrecht in ruime zin met de nadruk op grondwettelijk recht. Punten zoals 'Hoe zit de structuur van de staat ineen'?, Wat is de hiërarchie in België?, de verschillende soorten wetten, etc komen hier aan bod.

Cursusinformatie:

3 handboeken:

- Belgisch publiekrecht deel I en II

- Basisbegrippen van het recht

Evaluatievorm:

Schriftelijk examen met open vragen (gesloten boek)

Schriftelijk examen met meerkeuzevragen (open boek)

Hoorcollege:

De handboeken zijn dik maar dan ook zeer gedetailleerd. De professor geeft in zijn lessen zeer duidelijk aan waar de nadruk ligt. Het is handig om de colleges te volgen omdat je dan echt mee bent in de structuur. Het boek zelf doornemen is een optie (alles staat er zeker in) maar vergt een hogere werklast.

Werklast:

Vrij hoog

Voorbeeldvragen:

 Een Congoleese man en een Nigeriaanse vrouw wonen sinds 31 maart 2005 in België. Ze krijgen samen een kind in januari en gaan dit diezelfde dag nog aangeven. Het kind verkrijgt sowieso de Belgische nationaliteit.


 Een bijzondermachtsbesluit kan na de periode waarvoor ze geldig is gewijzigd worden met een KB.


 Een verordering van de Europese Raad heeft directe werking in de lidstaten.


 De grondwetswijziging van 1970 gaf alle gemeenschappen de bevoegdheid om de taalaangelegenheden te regelen.


 Hoewel de sociale zekerheid zoals we ze nu kennen pas na de Tweede Wereldoorlog ontstond, was er in 1850 al een gelijkaardige regeling voor mijnwerkers.


 De minister van onderwijs moet de eed afleggen in de handen van Koning Filip alvorens zij haar mandaat kan uitoefenen.


 Het verdrag van Lissabon verhinderde niet dat de 2e pijler intergouvernementeel geregeld werd.


 Na het arrest Waleffe bleef de onschendbaarheid van de wet overeind.


 In welke omstandigheden kunnen de gewone hoven en rechtbanken de norm buiten beschouwing laten? Duidt aan in de tabel. (klaarblijkelijk ongrondwettige ordonnantie, politiereglement ivm Gentse Feesten van de Stad Gent, ...)


 Aanduiden in de tabel of de norm (art. 18 GW, besluitwet, ...) formele grondwet, materiële grondwet, formele wet, materiële wet, verordening of administratieve rechtshandeling is. 


 De bijzondere wetgever kan de gemeenschappen en gewesten uitdrukkelijk bevoegd maken om administratieve rechtscolleges op te richten


 De Koning kan geen genade verlenen aan een tot een tuchtsanctie veroordeelde ambtenaar


 Wanneer de Senaat een wetsontwerp evoceert en na aanneming van amendementen terugzendt naar de Kamer, dan kan deze laatste uitsluitend de door de Senaat aangenomen wijzigingen aannemen of verwerpen


 De onschendbaarheid van de Koning houdt in dat schade, die door Hem aan derden wordt veroorzaakt, steeds niet vergoed blijft.


 Een gemeenschapsdecreet dat het territoriale toepassingsgebied niet bepaalt, is strijdig met de bevoegdheidsverdelende regels.


 De wetgeving inzake onverenigbaarheden van parlementaire mandaten verhindert dat een federaal volksvertegenwoordiger zich kandidaat stelt voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement.


 In overeenstemming met de Grondwet worden geschillen omtrent politieke rechten beslecht door administratieve rechtscolleges, tenzij de wet anders bepaalt.


 Anders dan bij de straftoemeting, beslist de jury van het hof van assisen autonoom over de schuldvraag.


 Wanneer de gemeenschappen en de gewesten met betrekking tot een aangelegenheid decreterende bevoegdheid hebben, dan kunnen zij zonder bijzondere machtiging in de Grondwet, ook de nodige uitvoeringsbesluiten aannemen.


 De minister van Justitie bezit de bevoegdheid om, indien hij dat nuttig oordeelt, het openbaar ministerie te bevelen de vervolging van daders van welbepaalde misdrijven te staken.


 Indien een ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet in overeenstemming is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, dan kan de gewone rechter deze onmiddellijk buiten toepassing laten.


 Toenmalig eerste minister Elio Di Rupo, die werd benoemd door Koning Albert II, kon juridisch gezien niet ter verantwoording worden geroepen voor de troonrede die Koning Filip na zijn eedaflegging in het parlement uitsprak.


 De rechter moet een wet buiten beschouwing laten indien deze de grondwet interpreteert op een wijze die niet in overeenstemming is met een internationale norm met directe werking.


 Iedere burger kan, op grond van artikel 32 GW, voor de rechter afdwingen dat de overheid informatie op eigen initiatief (actieve openbaarheid van bestuur) bekendmaakt.


 Een grondwetsartikel is pas voor herziening vatbaar indien het voorkomt in de herzieningsverklaring van de drie takken van de wetgevende macht en de verklaringen op dat punt met een tweederde meerderheid zijn aangenomen


 Tot voor de Tweede Wereldoorlog aanvaardde de rechtspraak niet dat een burger op grond van artikel 159 GW de overheid dagvaardde om een onwettige bestuurshandeling aan te vechten.


 "De grondwetgever is slechts bevoegd om die artikelen van de Grondwet te wijzigen die in de herzieningsverklaring zijn opgenomen". Leg uit in welke mate deze uitspraak in de praktijk moet worden genuanceerd.


 Wanneer de goedkeuring van een handeling van de Unie afhankelijk is van de instemming van een bepaald percentage van de Lidstaten die een bepaald percentage van de Europese bevolking vertegenwoordigen, dan zegt men dat deze handeling moet worden goedgekeurd bij ...

 

Bekijk de bestanden voor dit vak.