Eerste Bachelor > Verbintenissenrecht

Studiepunten: 6

Docent: Ignace Claeys

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Hier wordt voortgebouwd op het vak 'basisbegrippen van het recht'. Centraal hier is het bespreken van een contract: hoe komt het tot stand, wanneer is het geldig, hoe kan je het doen eindigen enz.

Cursusinformatie:

Syllabus

Evaluatievorm:

Schriftelijk examen met open vragen

Hoorcollege:

Zeker aan te raden! De syllabus is zeker volledig en gedetailleerd, maar de uitleg ervan blijft belangrijk. Abstracte begrippen worden duidelijk uitgelegd, er worden schema's aan bord gebracht, extra voorbeelden gegeven etc.

Werklast:

vrij hoog (gedetailleerde kennis is nodig)

Voorbeeldvragen:

 Definieer: garantieverbintenis


 Definieer: oorzaak van een contractuele verbintenis


 Definieer: anatocismeverbod


 Definieer: uitdrukkelijk ontbindend beding


 Definieer: rechtsmisbruik


 Een huurder huurt een bepaald huis, maar bewoont dat huis een tijdlang niet. Wel had hij al opgemerkt dat er geregeld was ingebroken, de achterdeur openstond, het bed was beslapen en de beddenlakens meerdere gaten hadden, wellicht door de sigaretten waarvan hij ook nog eens peuken zag liggen. Bij een nieuwe inbraak brandt het huis helemaal af ten gevolge van een smeulende sigarettenpeuk die een inbreker had achtergelaten. De verhuurder vordert schadevergoeding vanwege de huurder omdat de huurder het goed niet meer kan teruggeven (wat nochtans tot diens verbintenissen behoort). De huurder beweert dat hij geen schadevergoeding moet betalen. a) Terechte bewering of niet (omcirkel het juiste en schrap het onjuiste)? b) Waarom (niet)?
 

Een koopovereenkomst tussen X en Y bevat volgende clausule: "Bij laattijdige betaling is een interest van 3% per maand verschuldigd zonder dat de koper eerst in gebreke moet worden gesteld." De koper betaalt niet en de verkoper wil betaling van de koopprijs en de interest tot de datum van volledige betaling.
a) Hoe kwalificeert u het beding?
b) Mag worden bedongen dat iinterest wegens laattijdige betaling van een koopprijs loopt zonder voorafgaande ingebrekestelling? Motiveer.

c) Is het steeds nodig dat de ingebrekestelling vai een contractuele clausule wordt uitgesloten om het doel te bereiken dat de interesten bij niet-tijdige betaling lopen vanaf de dag waarop de koopprijs volgens het contract moest worden betaald? Vergeet niet de eventuele juridische grondslag(en) aan te duiden. 
d) Ziet u verweermiddelen voor de koper tegen de vordering tot betaling van de interest? Welke? Als er meerdere jupothesen zijn, maak dan telkens een afzonderlijke titel per hypothese. Vergeet de juridische grondslag(en) niet te vermelden!
 

Wat is gekwalificeerde benadeling? Geef de Franse benaming hiervan. Op welke rechtsgrond steund deze rechtsfiguur?
 

Een oud dametje huurt al enkele jaren een appartement. In het huurcontract staat dat zij daar alleen moet leven, er mag niemand bij haar komen wonen en ze mag geen huisdier hebben. Indien ze dit toch doet, wordt het huurcontract onmiddellijk beëindigd. Sinds een jaar woont echter een man bij haar die ze heeft leren kennen en ze heeft al enkele jaren een klein hondje. De verhuurder wil haar echter buiten om een of andere reden en stuurt volgende brief: "Geachte, sinds een jaar woont een voor mij onbekende man bij u in en u blijkt ook een huisdier te hebben zonder mijn weten. Overeenkomstig het huurcontract beëindig ik onmiddellijk om deze redenen onze overeenkomst". De vrouw komt bij u en wil de beëindiging aanvechten. Geef 3 argumenten waarop ze kan beroepen.
 

Jules en Jeanne hebben sinds 27 januari 2000 een overeenkomst waarin ze beiden beloftes maken t.o.v. elkaar. Een belofte van Jules is dat hij onmiddellijk een schilderij aan Louis zal geven. Hij doet dit echter niet. Louis komt vandaag bij jou met bewijs dat hij pas sinds gisteren van deze overeenkomst afweet en dat Jules het schilderij niet wil overhandigen. 
Kan Louis het schilderij nog wel/niet meer/niet vorderen (schrappen wat niet past). Bespreek uw redenering per argument.

 

Bij wanprestatie zijn er soms verschillende gevolgen indien iets met opzet gebeurd is of niet. Geef 3 rechtsgronden waarbij dit van toepassing is en bespreek de gevolgen per rechtsgrond bij een wanprestatie ZONDER opzet en bij een wanprestatie MET opzet

 

Bekijk de bestanden voor dit vak.