Master > Internationaal publiekrecht (gs)

Studiepunten: 6

Docent: An Cliquet

Moeilijkheidsgraad:

Beschrijving:

Persoon 1: Heel praktisch gericht vak: de leerlingen en de prof komen slechts vijf keer op het hele jaar samen en is opgebouwd uit een vijftal casussen betreffende internationaal publiekrechtelijke problemen, voornamelijk aansluitend op de actualiteit. Vorig jaar werden er onderwerpen gezien zoals: de relatie China-Tibet, Khadhafi, One-child-policy in China... De lessen zijn opgevat als een soort van “mock court” waarbij er telkens 4 advocaten en 2 rechters worden aangesteld, die een voorbereid document proclameren. Voor elke case moet je de keuze maken tussen eiser verweerder of rechter en naargelang je keuze ofwel een arrest of een conclusie schrijven. Hierin ben je inhoudelijk en qua planning zeer vrij. Persoon 2: Voor de mensen die zich willen verdiepen in de internationale actualiteit en geïnteresseerd zijn in de hedendaagse internationale spanningen en problematieken op allerhande vlakken is dit vak een enorme aanrader. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de Grondige Studie Internationaal Publiekrecht één van de weinige jaarvakken is, wat betekent dat het vak loopt over het hele academiejaar in plaats van over een semester. Dit betekent echter niet dat de werklast voor dit vak daarom noodzakelijkerwijze dubbel zo zwaar is, integendeel. Het vak telt 6 studiepunten en wordt gegeven door Professor Eduard Somers en intensiever begeleid door zijn assistente Jasmine Coppens. Waaraan kunt U zich hierbij verwachten? Het vak heeft geen cursus (is ook niet nodig), geen documentatiebundel en werkt met permanente evaluatie, wat betekent dat er geen examen is, noch na het eerste semester, noch na het tweede semester. Uw eindscore zal bepaald worden door opdrachten die U in de loop van het academiejaar moet indienen, waarbij u de vereiste informatie zelf dient op te zoeken. In totaal zijn dat er vier, twee in elk semester. Elk van de vier opdrachten heeft één groot en algemeen thema, bijvoorbeeld ‘Syrië vs. Israël’, ‘VS vs. Iran’ of ‘China vs. Japan’. Meteen dient te worden opgemerkt dat dit actuele onderwerpen zijn, wat betekent dat de grote thema’s elk jaar kunnen verschillen, afhankelijk van welke problematiek op dat moment aan de oppervlakte komt. Binnen deze grote thema’s zijn dan vele specifiekere onderwerpen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld binnen het thema ‘VS vs. Iran’: het bezit en aanmaken van kernwapens, het gebruik van drones of ruimtewapens. Binnen het onderwerp ‘Syrië vs. Israël’ was bijvoorbeeld folteringen in de Syrische gevangenissen, het recht op een eerlijk proces of de bezetting van de Golanhoogvlakte beschikbaar. Andere voorbeelden zijn het trainen van kindatleten, eerwraak/eermoord bij overspel van vrouwen, gedwongen kindhuwelijken, walvisvangst, elektronische aanvallen, de westoeverbarrière of het statuut van Palestina. Binnen deze specifieke onderwerpen kunt U dan kiezen om ofwel de fictieve rol van rechter, ofwel die van eisende partij (bv. VS) ofwel die van verwerende partij (bv. Iran) te vertolken. Elke rol wordt vertegenwoordigd door twee personen, wat betekent dat U alle opdrachten in groepjes van twee (en dus zes per specifiek onderwerp) kunt maken. De bedoeling is dan dat de partijen tegen de afgesproken deadlines een conclusie (ongeveer 5 pagina’s) en een antwoordconclusie (ongeveer 2 pagina’s) schrijven en dat de rechters vervolgens, zich uiteraard baserend op de neergelegde conclusies en antwoordconclusies, een vonnis neerpennen (ongeveer 5 pagina’s). Na dit alles volgt een algemene groepssessie, waarbij in groep gedebatteerd wordt over alle onderwerpen. Het is hier niet de bedoeling dat U een pleidooi komt voeren, het betreft enkel een ‘gesprek’, onder begeleiding van de Prof, waarbij iedereen, ook mensen die een ander onderwerp hebben behandeld, vrij hun mening mogen geven over het onderwerp. Meewerken in deze groepssessies wordt op het einde van de rit uiteraard beloond met een extra punt. Uit de inhoudelijke uitleg kan U waarschijnlijk al afleiden dat er voor dit vak geen echte ‘lessen’ zijn. De enige keren dat U naar ‘de les’ dient te komen is op de groepssessies. Dat betekent dat U zich slechts tweemaal per semester naar de faculteit dient te begeven. Meer nog: enkel de einddeadline voor het definitief indienen en afronden van de opdracht wordt U meegedeeld. De tussentijdse deadlines voor het indienen van conclusies en antwoordconclusies kunt U samen met uw groepje zelf bepalen. Uiteraard is het wel de bedoeling dat U deze groepssessies bijwoont. Ondanks dat het aldus om een jaarvak gaat, is de werklast voor dit vak vrij laag. Twee keer per semester in groepjes van twee 5 à 7 pagina’s schrijven, is bezwaarlijk lastig te noemen. Bovendien is ook de evaluatievorm heel billijk. Dien correct onderbouwde conclusies en vonnissen in, en U zult punten tussen de 14 en de 18 terugvinden. Buizen is een opgave. Tot slot dient ook nog te worden vermeld dat U in het tweede semester (voor de vrijwilligers) een bezoek kunt brengen aan het Internationaal Gerechtshof en het Oorlogstribunaal voor ex-Joegoslavië in Den Haag. Gelet op het feit dat het Internationaal Gerechtshof binnen het Internationaal Publiekrecht een uiterst prominente plaats inneemt, is deze daguitstap dan ook ten zeerste aan te raden! Kortom: dit vak is een echte aanrader. Interessante en geen al te zware onderwerpen, werken in groepvorm en een billijke evaluatie maken dat dit vak geenszins mag ontbreken op uw studentenpalmares! 


 

Cursusinformatie:

Persoon 1: Er is geen les of examen voor dit vak en dus ook geen cursus. Alle nuttige informatie is te vinden in de bibliotheek en op het internet. De algemene werken over het Internationaal publiek recht zijn eigenlijk je leidraad bij het schrijven van je conclusie of arrest. Vaak moest er gebruik worden gemaakt van rechtspraak van het Internationaal Gerechtshof of de website van de VN(-hulporganen). 


 

Evaluatievorm:

Persoon 1: Permanente evaluatie, vooral op basis van je schriftelijke voorbereiding. Een klein deel van de punten staat op de mondelinge voordracht. De beste manier om het vergelijken is met een vijftal (relatief zware) PO’s, verspreid over een jaar. Er is voldoende mogelijkheid tot feedback (zéér behulpzame assistente). De punten liggen al bij al hoog, al was dat onduidelijk tot op het einde. 


 

Hoorcollege:

Persoon 1: Verplicht aangezien je dus een case moet voorbrengen. Wel maar 5 keer op een jaar. 

Werklast:

Persoon 1: Zoals al gezegd: vijf, relatief zware, PO’s. Doordat er echter véél tijd tussenzit en de onderwerpen vaak brandend actueel zijn, viel die werklast echt wel mee. Conclusies moeten rond de vijf pagina’s zijn, inclusief voetnoten. Antwoordconclusies een drietal pagina’s. Je bent hiervoor met twee om dit te schrijven. De werklast hangt dus ook wel af van met wie je moet samenwerken. Hoe meer cases je maakt, hoe beter je vertrouwt geraakt met het internationaal publiek recht en hoe vlotter je de nuttige info gaat terugvinden in de verschillende bronnen. 

 

Voorbeeldvragen:

Bekijk de bestanden voor dit vak.